Course Content
0. Intro
0/1
2. Sự hòa hợp giữa Chủ từ và Động từ (S-V Agreement)
0/1
3. Tổng quát về 12 thì (12 Tenses)
0/1
4. Phủ định và Nghi vấn (12 Tenses)
0/1
6. V-ing hay To- V (Gerund/ To- Infinitive)
0/1
7. Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs)
0/1
8. Bị động (Passive Voice)
0/1
9. Bị động đặc biệt (Special Passive Voice)
0/1
10. Mạo từ a/ an/ the (Articles a/ an/ the)
0/1
11. Another/ other/ others
0/1
12. Các loại so sánh (Comparisons)
0/1
13. Câu điều kiện với IF (Conditional Sentences)
0/1
14. Câu ước với WISH/ IF ONLY
0/1
15. WOULD RATHER
0/1
16. Câu tường thuật (Reported Speech)
0/1
17. Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)
0/1
18. Rút gọn Mệnh đề quan hệ (Reduce Relative Clauses)
0/1
19. Lối nói phụ họa (Agreement)
0/1
20. Câu hỏi đuôi (Tag questions)
0/1
21. Nhấn mạnh (Emphasis)
0/1
22. TEST YOURSELF
0/1
Grammar
About Lesson

GRAMMAR PRACTICE

Join the conversation