Grammar

Course Content

0. Intro

2. Sự hòa hợp giữa Chủ từ và Động từ (S-V Agreement)

3. Tổng quát về 12 thì (12 Tenses)

4. Phủ định và Nghi vấn (12 Tenses)

6. V-ing hay To- V (Gerund/ To- Infinitive)

7. Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs)

8. Bị động (Passive Voice)

9. Bị động đặc biệt (Special Passive Voice)

10. Mạo từ a/ an/ the (Articles a/ an/ the)

11. Another/ other/ others

12. Các loại so sánh (Comparisons)

13. Câu điều kiện với IF (Conditional Sentences)

14. Câu ước với WISH/ IF ONLY

15. WOULD RATHER

16. Câu tường thuật (Reported Speech)

17. Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)

18. Rút gọn Mệnh đề quan hệ (Reduce Relative Clauses)

19. Lối nói phụ họa (Agreement)

20. Câu hỏi đuôi (Tag questions)

21. Nhấn mạnh (Emphasis)

22. TEST YOURSELF

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet